مراحل آغاز فروش با فروتل به چه صورت مي باشد؟

مراحل زير براي آغاز فروش بايستي انجام گردد
- فرم ثبت نام آنلاين فروش پستي را تكميل مي نماييد
- پنل فروش پستي شما يكساعته فعال مي شود
- از سايت www.frotel.com بخش ورود فروشنده وارد پنل پستي خود شده
- محصولات خود را وارد پنل پستي كرده و فروش شما آغاز مي گردد
- معرفي فروشنده به پست توسط فروتل صورت مي گيرد كه ظرف يك الي 2 هفته تاييد گرديده، جمع آوري و ارسال روزانه سفارشات فروشنده آغاز مي گردد.
- حداكثر ظرف يكماه فروشنده مدارك فروشندگي را كه شامل كپي شناسنامه، كپي كارت ملي و فرم تكميل شده قرارداد را به آدرس فروتل ارسال كرده تا قرارداد فروش پستي تنظيم و به آدرس فروشند ارسال گردد.
- مبالغ دريافتي از مشتري دو مرتبه در هفته با فروشنده تسويه مي گردد

بنابراين فروش پستي فروشنده ظرف يكساعت پس از ثبت نام آنلاين وي آغاز گرديده، جمع آوري و توزيع سراسري سفارشات ظرف 14 روز پس از ثبت نام آغاز مي گردد و قرارداد فروش پستی نيز پس از ارسال مدارك فروشندگي ارسال مي گردد كه روندي سريع و روشي بسيار راحت مي باشد.

پشتیبانی آنلاین فروتل